Waar moet een aanvraag aan voldoen?


Belangrijk: de viool- en de directiebeurs worden NIET op basis van een aanvraag toegekend. Indien men in aanmerking komt wordt men door het fonds benaderd.

Het Kersjes Fonds ondersteunt incidenteel losse klassieke muziekprojecten,
maar is uitdrukkelijk geen reguliere subsidieverstrekker.

Om in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning van Het Kersjes Fonds dient een aanvraag per post te worden ingediend en aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

LET OP: Het Kersjes Fonds behandelt aanvragen die helder en kernachtig geformuleerd zijn, en de inhoudelijke informatie in ten hoogste 3 pagina's beschrijven. Een festivalaanvraag mag uit ten hoogste 10 pagina's bestaan.

  De voorwaarden:
 • een beknopte en duidelijke projectbeschrijving met motivatie, speeldata, tijdsplanning, korte biografieën, eventuele educatie- en marketingplannen;
  beperk Uw motivering en voorkom herhalingen!
 • een gedetailleerde begroting met dekkingsplan en een overzicht van andere aanvragen voor financiële bijdragen
 • inleidende pagina, gericht aan directeur / bestuur, waarop de naam van de contactpersoon met vermelding van met telefoonnummer; het e-mailadres mag niet ontbreken.
 • gegevens over de stichting, zoals het uittreksel KvK

Het bestuur van het Kersjes Fonds vergadert ca 5 keer per jaar: naar verwachting
in februari, april, juli, september en in november (onder voorbehoud).
Aanvragen dienen tijdig in het bezit van het fonds te zijn: we adviseren om een halfjaar tussen de aanvraag en het voorgenomen project te plannen.

KOMENDE SLUITINGSDATUM ZIE ONDERAAN.

Aanvragen die niet voor aanvang van het project beoordeeld kunnen worden zullen niet worden gehonoreerd.
Aanvragen die langer zijn dan 10 pagina's, inclusief dekkingsplan, zullen NIET in behandeling worden genomen.
Eén bladzijde tekst op één A4; geen dubbelzijdige kopieën insturen graag.
Geen nietjes gebruiken.

Waarvoor kunt u Het Kersjes Fonds niet benaderen?

Het Kersjes Fonds is er niet voor:
 • structurele (exploitatie-)subsidie(s)
 • compositieopdrachten
 • subsidies aan andere fondsen
 • instellingen of projecten met een strikt commerciële, politiek of religieuze doelstelling
 • buitenlandse projecten
 • projecten die reeds hebben plaatsgevonden of al in een ver gevorderd stadium zijn
 • amateurgezelschappen
 • instellingen die voldoende eigen middelen hebben

DE SLUITINGSDATUM VOOR DE KOMENDE VERGADERING IS GESTELD OP
dinsdag 31 maart 2015.

AANVRAGEN STUREN NAAR CORRESPONDENTIEADRES, zie contact
Aanvragen die na 31 maart binnenkomen, zullen in de zomer in behandeling worden genomen.