Waar moet een aanvraag aan voldoen?


Belangrijk: de viool- en de directiebeurs worden NIET op basis van een aanvraag toegekend. Indien men in aanmerking komt wordt men door het fonds benaderd.

Het Kersjes Fonds ondersteunt incidenteel losse klassieke muziekprojecten,
maar is uitdrukkelijk geen reguliere subsidieverstrekker.

Aanvragen dienen tijdig in het bezit van het fonds te zijn.
Wij hanteren een MINIMALE PERIODE VAN EEN HALFJAAR tussen de onvangst van de aanvraag en de uitvoering van het voorgenomen project. Aanvragen die hier niet aan voldoen zullen niet in behandeling genomen worden. KOMENDE SLUITINGSDATUM ZIE ONDERAAN.
Het bestuur van het Kersjes Fonds vergadert ca 5 keer per jaar:
naar verwachting in februari, april, juli, september en in november (onder voorbehoud).

Om in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning van Het Kersjes Fonds dient een aanvraag per post te worden ingediend en aan onderstaande voorwaarden te voldoen.

LET OP: Het Kersjes Fonds behandelt aanvragen die helder en kernachtig geformuleerd zijn. De openingsbrief, de inhoudelijke informatie (ten hoogste 3 pagina's) en het dekkingsplan mogen bij elkaar uit 6 à 7 pagina's bestaan; een festivalaanvraag uit 10 pagina's. Naar aanvullende informatie zoals cv's en muziekvoorbeelden kunt U verwijzen in linkjes.


  De voorwaarden:
 • een beknopte en duidelijke projectbeschrijving met motivatie, speeldata, tijdsplanning, korte biografieën, eventuele educatie- en marketingplannen;
  beperk Uw motivering en voorkom herhalingen!
 • een gedetailleerde begroting met dekkingsplan en een overzicht van andere aanvragen voor financiële bijdragen
 • inleidende pagina, gericht aan directeur / bestuur, waarop de naam van de contactpersoon met vermelding van met telefoonnummer; het e-mailadres mag niet ontbreken.
 • gegevens over de stichting, zoals het uittreksel KvK

Aanvragen die langer zijn dan 10 pagina's, inclusief dekkingsplan en openingsbrief, zullen NIET in behandeling worden genomen.
Eén bladzijde tekst op één A4; geen dubbelzijdige kopieën insturen graag.
Geen nietjes gebruiken.

Waarvoor kunt u Het Kersjes Fonds niet benaderen?

Het Kersjes Fonds is er niet voor:
 • structurele (exploitatie-)subsidie(s)
 • compositieopdrachten
 • subsidies aan andere fondsen
 • instellingen of projecten met een strikt commerciële, politieke of religieuze doelstelling
 • buitenlandse projecten
 • projecten die reeds hebben plaatsgevonden of al in een ver gevorderd stadium zijn
 • amateurgezelschappen
 • instellingen die voldoende eigen middelen hebben

WOENSDAG 1 JUNI is de sluitingsdatum van de volgende vergadering; aanvragen die ná 20 maart binnen zijn zullen bij de volgende ronde in juni in behandeling worden genomen.
Voor de nazomerronde is DONDERDAG 1 SEPTEMBER de sluitingsdatum.
Aanvragen die ná 1 september worden ontvangen, zullen in het najaar in behandeling worden genomen.